මුල් පිටුව - ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනය

ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනය පිළිබඳ

සීමාසහිත සවුත් වෙස්ටර්න් බස් සමාගමට අයත්ව, එහි සේවක සේවිකාවන් හට වෛද්‍ය පහසුකම් සැපයීම සඳහා වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස රත්මලාන ඩිපෝ පරිශ්‍රයේ පිහිටුවා තිබූ මෙම ආයතනය 1958 බස් සමාගම් ජනසතු කිරීමත් සමඟම ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය සතු විය. බස් ජන සතුවෙන් පසුව “ලංගම වෛද්‍ය කොට්ඨාශය” නමින් මෙය හඳුන්වන ලදි........

තවදුරටත් කියවන්න

 

 

Minister of Transport 

 View Message

 

 
Hon.State Minister of  State Ministry of Vehicle Regulation, Bus Transport Services and Train Compartments and Motor Car Industry

 View Message

 

Dr. Savindra Gamage

Chairman,
National Transport Medical Institute

View Message