ප්‍රධාන කාර්යය මණ්ඩලය - ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනය